Wynik wyborów nowego prezesa i cz?onków zarz?du OSGeo

”Kontakt: Tyler Mitchell, dyrektor wykonawczy, OSGeo E-mail: tmitchell@osgeo.org”

”Williams Lake, BC, Kanada, 18 wrzesie? 2008” – Do zarz?du Fundacji OSGeo do??czy?o dwóch nowych dyrektorów oraz wybrano nowego Prezesa Fundacji.

== Nowy Prezes ==
Arnulf Christl zosta? wybrany na stanowisko nowego prezesa przez rad? dyrektorów Fundacji OSGeo. Pan Christl, obejmuj?c to stanowisko, wniós? lata swoich do?wiadcze? w bran?y GIS wraz z szerok? perspektyw? na zastosowania Wolnego i Otwartego Oprogramowania w biznesie poprzez dzia?alno?? korporacji któr? zarz?dza – WhereGroup z siedzib? w Bonn, Niemcy. Arnulf Christl dzia?a na rzecz Fundacji OSGeo od momentu jej powstania i jest zaanga?owany w wiele aspektów jej dzia?alno?ci, pocz?wszy od marketingu do zarz?dzania infrastruktur?, jak równie? jest liderem projektu MapBender – platformy Web Mapping. Jest równie? mocno zaanga?owany w rozpowszechnianie dzia?alno?ci Fundacji OSGeo na arenie mi?dzynarodowej i pomoc organizacjom we wdra?aniu Wolnego i Otwartego Oprogramowania w wielu dziedzinach.

Jak wyja?nia: “Jestem zadowolony z faktu, ?e mog? pomaga? na nowym stanowisku, jako prezes OSGeo. Wytyczy?em sobie trzy g?ówne cele. Po pierwsze – dalsze wsparcie dla powstaj?cych lokalnych oddzia?ów, zach?canie ich do przygotowywania spotka? i konferencji, które uzupe?niaj? nasz ?wiatowy wysi?ek jako spo?eczno?? FOSS4G. Co wi?cej, pragn? doskonali? nasze wsparcie dla u?ytkowników biznesowych, którzy wykorzystuj? i wspieraj? oprogramowanie FOSS4G. Nasza organizacja jest obecnie tak silna i dobrze prosperuj?ca, i? nale?y zakomunikowa? ?wiatu o jej dzia?aniach w prasie i podczas ró?nych konferencji. Trzecim, a zarazem najtrudniejszym wyzwaniem, jest budowanie mostów pomi?dzy biznesem i oprogramowaniem w?asno?ciowym a spo?eczno?ci? wolontariuszy tworz?cych oprogramowanie. Je?li zadanie to jest mo?liwe do zrealizowania, to Fundacja OSGeo b?dzie w stanie po??czy? te dwa bieguny.”

== Nowy Skarbnik ==
Po dwóch latach pracy na stanowisku prezesa, Frank Warmerdam ust?pi? z niego, aby po?wi?ci? si? innym aspektom organizacji, oraz by utworzy? przestrze? na nowe pomys?y i wizje kierownictwa. Zosta? wybrany na pozycj? skarbnika OSGeo przejmuj?c t? pozycj? po Dave McIlhagga.

Pan Warmerdam tak opisuje zaistnia?? zmian?: “Naprawd? lubi?em moj? poprzedni? rol? i jestem zadowolony z post?pu, jaki uda?o nam si? osi?gn??. Entuzjazm i do?wiadczenie Arnulfa czyni? go idealnym prezesem. Jestem zainteresowany wi?ksz? pomoc? dla strony finansowego zarz?dzania organizacj?, zatem to wspania?e dokonywa? tego z oficjalnego stanowiska skarbnika.”

Jako lider projektu GDAL/OGR, Pan Warmerdam jest blisko zwi?zany z finansami OSGeo, zebrawszy na to przedsi?wzi?cie od sponsorów ponad 30,000$ (USD). Podczas pracy przy obecnej Komisji ds. Finansów, pomo?e poprawi? wydajno?? procedur finansowych i dogl?da? raportów.

== Nowa Rada Dyrektorów ==
W lipcu 2008, wybrano 4 (z 9-ciu) nowych cz?onków rady nadzorczej. Jak si? okaza?o dwóch z nich do??czy?o po raz pierwszy, za? dwóch nast?pnych obj??o te same stanowiska po raz drugi. W sk?ad nowego zarz?du wchodz?:

* Robert (Bob) Bray (USA)
* Howard Butler (USA) – Nowo wybrany dyrektor
* Arnulf Christl (Germany) – Wybrany ponownie
* Ari Jolma (Finlandia) – Nowo wybrany dyrektor
* Markus Neteler (W?ochy)
* Paul Ramsey (Kanada)
* Jeroen Ticheler (Holandia)
* Jo Walsh (Hiszpania)
* Frank Warmerdam (Kanada) – Wybrany ponownie

== O Fundacji OSGeo ==
OSGeo jest organizacj? non-profit, której przy?wieca jeden g?ówny cel – pomoc i promowanie wspólnego rozwoju otwartych technologii przestrzennych oraz danych. Zapewnia finansowe, organizacyjne oraz prawne wsparcie dla sporej spo?eczno?ci OSGeo. Dzia?a tak?e jako niezale?na, zgodna z prawem jednostka, w której cz?onkowie mog? dopisywa? kod, dofinansowywa? j? i przydziela? inne ?rodki, b?d?c pewnym, ?e ich dzia?ania zostan? bezpiecznie utrzymane dla korzy?ci publicznej.

OSGeo dzia?a tak?e jako zewn?trzna organizacja dla jej spo?eczno?ci. Prowadzi równie? publiczne forum oraz dzielon? infrastruktur? dla ulepszania wspólnych projektów. Ca?a jej twórczo?? jest ogólnodost?pna i u?yteczna pod licencjami Open Source zgodnymi z Open Source Initiative.

OSGeo Sponsors


View all sponsors