QGIS 0.10.0? ?????.

Quantum GIS(QGIS) ?? 0.10 ??? ‘Io’? ???????. ?? ???? ??? 140? ??? ?? ??? ??? ??? ????, Python? ???? ? ??? ??? ???????. ?? ? ???? ?? QGIS? ?? ?? ??? ????!

?? ??? ?? ??? ?? ? ???? ????. http://download.qgis.org.

Quantum GIS (QGIS)? ??? ???? ?? ?? GIS?? GNU GPL ????? ????. QGIS? Linux, Unix, Mac OSX, Windows?? ?????. QGIS? ?? ?? ??? ??????, ??? ?????. QGIS? ??? ??, ??? ? ?????? ??? ?????. QGIS? ??? ???? ????? ????, ??? ???? ??????? GPS ??? ??? ?? ???? ?? ?? ????. ???? ???? ???? ??? ????? ?? ??? ? ????.

QGIS 0.10? ?? ? ??? ?? ????, ?? ? ???? ??????.

http://blog.qgis.org/changelog_0.10

QGIS? ?? ? ??? ?? ????, ?? ? ???? ??????.

http://www.qgis.org/

OSGeo Sponsors


View all sponsors